බ්ලොග්

 

e-Swabhimani Award

Posted on: January 11th, 2013 No Comments

Manaali.com has won Special Merit Award for Best Website in “e-Business & Commerce” Category at e-Swabhimani Awards Ceremony which was held on 10th January 2013 at Cinnamon Grand


සම්පුර්ණ ලිපියට

Chaya Tranz – Visit Us at Vivaha Exhibition on the 11th-13th Jan at BMICH

Posted on: January 10th, 2013 No Comments


සම්පුර්ණ ලිපියට

Chaya Tranz – Visit Us at Vivaha Exhibition on the 11th-13th Jan at BMICH

Posted on: January 10th, 2013 No Comments


සම්පුර්ණ ලිපියට

මංගල සැලසුම් සඳහා උපදෙස්

Posted on: July 24th, 2012 No Comments

ස්ථානය ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය පවත්වන ස්ථානය පිලිබඳ සොයා බලා තීරණය කර ගත යුතුයි. ඔබගේ විවාහ මංගල්‍ය ඔබේ නිවසේ පවත්වනවා ද නැතිනම් වෙනත් ස්ථානයක පවත්වනවා ද යන්න පිළිබඳව අඩුම තරමේ මාස හයකට පෙර සිටවත් තීරණය කරගත යුතුයි. විවාහ ලියාපදිංචිකරන්නා විවාහය ලියාපදිංචි කරනුලබන ආයතනයට ගොස් විවාහ මංගල්‍යය පවත්වනලබන දිනයට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පැමිණීම පිලිබදව තහවුරු […]


සම්පුර්ණ ලිපියට

අයවැය උපදේශක

Posted on: July 24th, 2012 No Comments

ඔබ දෙදෙනාගේ අලුත් ජිවිතයේ පැවැත්ම සඳහා මංගල උත්සවය සඳහා දරන්නට සිදුවන වියදම් සියල්ල , ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳවත් ඔබගේ අයවැය පදනම් කර ගනිමින් නිශ්චය කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් ලෙස හඳුන්වාදිය හැකියි . මංගල්‍ය ඔවුන්ගේ අලුත් ජිවිතයේ ආරම්භයක් පමණක් ලෙස බොහෝ මනාල මනාලියන්ගෙන් අමතකවෙන අතර තවද තමන්ගේ අනාගත ආයෝජන හා මුල්ය අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව ද […]


සම්පුර්ණ ලිපියට

Manaali Visitors