මුස්ලිම් මංගල උත්සව

ලංකාවේ මුස්ලිම් සමාජයේ මංගල චාරිත්‍ර එක් එක් සමාජය අනුව වෙනස් වේ.මැලේ සමාජය මැලේසියන් සහ ඉන්දුනීසියානු සිරිත් පිළිපදින අතර බෝරා සහ මැයමන් සමාජය ඉන්දියානු සහ පකිස්ථානු සිරිත් පිළිපදියි. මූර් සමාජයෙහි සිරිත් අනෙක් සියල්ලටම වඩා වෙනස් වේ.

නිඛා (විවාහය ලේඛනගත කිරීම )

 

නිඛා උත්සවය මුස්ලිම් දේවස්ථානයක පවතවන අතර විවාහා යුවලගේ පිරිමි නෑදැයන් සහභාගී වේ.

මංගල මුදුව මනාලියගේ පියා මනමාලයා හට පළඳවන අතර ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු මනාලියට ත්‍යාගයක් පිරිනමයි. මෙය මහර් නමින් හඳුන්වයි. මෙය අනිවාර්ය වන අතර මෙය වලංගු වීම සඳහා මෙය පිරිනමන විට මහර් යන වචනය කිව යුතු වේ.

  buddhist Wedding  
     
     
     
     
     
 

පචාර් උත්සවය

විවාහ මංගල උත්සවයට පිටවීමට පෙර මනාලයා හා මනාලිය හැම වැඩිහිටියන්ගෙන් ආශීර්වාද ලබාගැනීමේ අවස්ථාව මේ නමින් හැඳින්වේ.

 
 

මංගල උත්සවය

මනාලිය මුලින්ම උත්සවය පවත්වන ස්ථානයට පැමිණ සිහසුනක අසුන් ගනියි. මනාලයාව, මනාලියගේ පාර්ශවයේ වයස්ගත නෑදැයකු විසින් පිළිගෙන අලත්ති පිළිගන්වයි. ඉන්පසු මනාලියගේ පියා විසින් ඔහුව සිහසුනට කැඳවා ගෙන යයි.

ඉන්පසු මනාලයා මනාලියට මුදුව පළඳවා රන් මාලයක් පළඳවයි. ඉන්පසු මංගල යුවල එකිනෙකා හට අචාර කරවයි.

.

වලීමා උත්සවය

මංගල උත්සවයෙන් සතියකට පසුව මනාලයා විසින් මෙය පවත්වයි.මෙය මනාලයා පවුලේ සමාජිකයෙක් වීම සංකේත්වත් කරයි.