විමසුම්

ඔබගේ නම *

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය*

කාරණය

පණිවුඩය*:

ආරක්ෂිත කේතය*:

ඔබට අප පිළිබඳව හා අපගේ සේවාවන් පිළිබඳව අමතර තොරතුරු දැනගැනීමට හෝ මනාලි හි ඔබගේ ව්‍යාපාර දැන්වීම් ප්‍රචාරය කරගැනීමට පහත සඳහන් තොරතුරු අප හා එක්වීමට ඔබට උපකාර වනු ඇත.

16, අතපත්තු මාවත(Quarry Road), දෙහිවල, ශ්‍රී ලංකා.

දුරකථන : 94 11 2761734,

ෆැක්ස් : 94 11 2715117

ඇමතිය යුතු :රවී රාජපතිරණ (කළමණ‍ාකාර අධ්‍යක්ෂක)

දුරකථන : 94 772242915

Skype ID: ravira4437

විද්‍යුත් තැපෑල:ravi@cyberconceptslk.com

 

ඔබ ළඟපාතක සිටීනම් අපගේ කාර්යාලයට පැමිණ අප හා එක්වන්න.(කාර්යාල වේලාවන් උදේ 8.00 සිට සවස 5.30 දක්වා)


View Cyberconcepts in a larger map